Innowacje

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Witkowiaka została założona w maju 2014 roku. Kancelaria prowadzi innowacyjną działalność o charakterze innowacji produktowej i marketingowej.

Kancelaria w zakresie innowacji produktowej realizuje świadczenie porad prawnych, we współpracy z instytucjami (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) i organizacjami pozarządowymi (Fundacja Peritia, Stowarzyszenie Instytutu Zachodni, Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych) dla specyficznej grupy klientów w sferze ekonomii społecznej t.j. dla osób działających w organizacjach pozarządowych oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zadłużenie (z uwzględnieniem przedsiębiorców),i niepełnosprawności. Mając świadomość wieloaspektowości sytuacji prawnej i faktycznej ww. osób, Kancelaria we współpracy z ww. organizacjami pozarządowymi, oprócz porad prawnych dysponuje wsparciem psychologicznym oraz trenerskim. W przypadku osób zadłużonych, zapewnia dostęp do innowacyjnego programu wsparcia osób zadłużonych, pozwalającego na systemowe wyjście z problemu zadłużenia. Dodatkowo, takie podejście wymaga zmiany modelu biznesowego także w wymiarze generowania i zarządzania strumieniem przychodów.

Innowacyjny charakter Kancelarii w zakresie marketingowym wiąże się z udziałem przedstawicieli Kancelarii w bezpłatnych szkoleniach, seminariach oraz konferencjach dla ww. kręgu osób, oraz eksperckim doradztwem w tym obszarze i wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Przy prowadzonej działalności wykorzystywane są nowoczesne narzędzia kontaktu z klientem poprzez m.in. strona internetowa, portal społecznościowy i e-mail. Wszystkie te narzędzia są stosowane komplementarnie.

Charakter opisanej pomocy prawnej tworzy unikatowy produkt na rynku uzupełniający lukę związaną z obsługą prawną osób fizycznych i prawnych o szczególnym statusie. Planowane jest także udostępnienie aplikacji internetowej umożliwiającej dostęp dla klientów kancelarii do stanu prowadzonej sprawy oraz dokumentów wytworzonych w toku sprawy, oraz zarządzania dokumentami zawierającymi liczne załączniki. W zakresie innowacji marketingowej, planowane jest uruchomienie bloga o tematyce związanej z problemami prawnymi wspomnianych osób i instytucji, dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie tłumaczeń porad prawnych w języku migowym oraz uruchomienie spotkań popularyzatorskich i edukacyjnych w zakresie edukacji prawniczej grup zagrożonych wykluczeniem.