Wynagrodzenie

Honorarium za czynności jest ustalane z każdym klientem indywidualnie. Honorarium ustalane jest z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności i złożoności sprawy bądź zadania oraz wymaganej specjalistycznej wiedzy.

Stosujemy następujące systemy rozliczenia:

System rozliczenia godzinowy:

W tym systemie wynagrodzenie liczone jest stosownie do ilości godzin przepracowanych według rozliczenia stawek godzinowych. Stawka godzinowa ustalana jest indywidualnie z klientem. Kancelarię można w dowolnym momencie poprosić o podanie szczegółów dotyczących sposobu obliczania wynagrodzenia.

System rozliczenia ryczałtowy:

W tym systemie, stała obsługa prawna wynagradzana jest w formie ustalonego miesięcznego ryczałtu, którego wysokość uzależniona jest od wstępnej analizy nakładu pracy.

Honorarium w sprawach sądowych:

Występowanie przez sądami powszechnymi każdej instancji, rozliczane są na odrębnych zasadach w zależności od wartości przedmiotu sporu lub charakteru sprawy.

Koszty dodatkowe:

Do każdego honorarium Kancelaria dolicza koszty związane z prowadzeniem danej sprawy. W szczególności są to koszty podróży, usług kurierskich itp.

Wynagrodzenie jest powiększane o podatek VAT.